Zpět

Prodloužení realizace projektu Postindustriální dědictví příhraničí

Podpisem Smlouvy o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko se Dolní Vítkovice staly jedním ze 4 partnerů v projektu Postindustriální dědictví příhraničí, reg.č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370. Hlavním cílem projektu je následování společného cíle založeného na popularizování, rozvoji a propagaci postindustriálního dědictví regionu Horního Slezska a Těšínského Slezska jakožto jedinečného, přeshraničního turistického produktu ve Střední a Východní Evropě.

Dalším cílem projektu je:

  • zlepšení situace na přeshraničním trhu práce v oblasti týkající se cestovního ruchu, která je spojená s obsluhou intenzivnějšího cestovního ruchu nového přeshraničního produktu,
  • využití a adaptace postindustriálních objektů v Ostravě a Jastrzebiu-Zdroji,
  • odstranění přeshraničních prostorových bariér, propojení postindustriálních elementů kulturního dědictví na obou stranách hranice (společná trasa a autobusové spojení mezi DOV a CPD).

Hlavním příjemcem dotace je Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza. Spolek Dolní oblast VÍTKOVICE je jedním z českých partnerů projektu spolu s Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Původní termín jeho ukončení byl plánován na prosinec 2019, ale na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o projektu je možnost  čerpání dotace nově prodloužena až do března roku  2021.